1. Úvod
  2. Obchodní podmínky, GDPR

Všeobecné obchodní podmínky společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík

IČ: 70007128, se sídlem Hůrská 494, Stará Ves nad Ondřejnicí, PSČ 73923

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti zúčastněných stran při prodeji a nákupu zboží a služeb v nabídce společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík

I. Základní ustanovení
Společnost JK sítotisk - Jan Kovařík, IČ: 70007128, se sídlem Hůrská 494, Stará Ves nad Ondřejnicí, PSČ 73923, je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění objednávky jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která spotřebitelům či podnikatelům prodává výrobky nebo poskytuje služby. Společnost JK sítotisk - Jan Kovařík jako prodávající a dodavatel služeb se zavazuje, že bude spotřebitelům a podnikatelům dodávat zboží a služby v souladu se specifikací, kvalitou nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.
Prodávající je zároveň provozovatel www stránek: www.sitotiskjk.cz
Smluvní partneři (Zákazník-spotřebitel a Zákazník-podnikatel):
Vztahy a vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího (Dodavatele služeb) a Kupujícího, dále označen jako Zákazník-spotřebitel (Objednatel služeb), který při objednávce zboží či služeb jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen „obchodní podmínky“), a dále příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
Dojde-li k uzavření objednávky mezi společností JK sítotisk - Jan Kovařík jinou právnickou nebo fyzickou osobou, dále označen jako Zákazník-podnikatel, která v té souvislosti jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen Kupující či Objednatel služeb – podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy těmito obchodními podmínkami a ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V tomto případě se však Kupující a Objednatel nepovažuje za spotřebitele.

II. Vymezení pojmů
Pro účely Objednávky a VOP jsou užívány pojmy a terminologie. Následujícími termíny užitými v textu VOP a uzavíraných Smluv se rozumí:
„Prodávající; Dodavatel; JK sítotisk - Jan Kovařík IČ: 70007128, se sídlem Hůrská 494, Stará Ves nad Ondřejnicí, PSČ 73923.
„Kupující; Zákazník; Objednatel“ – právnická nebo fyzická osoba – podnikatel či spotřebitel (viz čl. I. odst. 3. VOP), která je v závazkovém nebo jemu obdobném vztahu ke společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík v postavení odběratele, objednatele, dlužníka nebo kupujícího.
„Objednávka“ – jednostranný právní úkon Zákazníka adresovaný společností JK sítotisk - Jan Kovařík některým z těchto způsobů:
e-mailem na adresu sitotisk.kovarik@email.cz,
poštou na JK sítotisk - Jan Kovařík, IČ: 70007128, se sídlem Hůrská 494, Stará Ves nad Ondřejnicí, PSČ 73923
osobně s oprávněnými zástupci společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík a to Kateřinou Kovaříkovou či Janem Kovaříkem
Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení Zákazníka, dodací adresu, telefonické spojení, případně i jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží či služeb, způsob převzetí a způsob úhrady ceny zboží a služeb.
„Výzva k odběru“ – jednostranný právní úkon společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík adresovaný Zákazníkovi, kterým je Zákazník informován o připravenosti zboží k odběru za podmínek daných Smlouvou.
„Faktura“ – daňový doklad vystavený společností JK sítotisk - Jan Kovařík Zákazníkovi na zboží na základě Smlouvy či Objednávky, která obsahuje odkaz na dodané zboží, cenu zboží, datum vystavení Faktury, datum splatnosti Faktury, jakož i veškeré další zákonné náležitosti. Faktura je splatná dnem uvedeným na Faktuře.
„Poptávka“ – požadavek Zákazníka na stanovení nezávazné individuální nabídky pro nákup zboží či služeb.
„Nabídka“ – jednostranný právní úkon společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík reagující na poptávku Zákazníka a kterým může společnost JK sítotisk - Jan Kovařík stanovit odlišné podmínky závazkového vztahu.
„VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
„Zákazník“, bez dodatku spotřebitel či podnikatel, se rozumí jakákoliv právnická nebo fyzická osoba – podnikatel či spotřebitel (viz čl. I. odst. 3. VOP), která je v závazkovém nebo jemu obdobném vztahu ke společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík v postavení odběratele, objednatele, dlužníka nebo kupujícího.
„Smluvní strany; Účastníci“ – společnost JK sítotisk - Jan Kovařík a Zákazník společně.

III. Uzavření objednávky a její obsah
Uzavřením Objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík závazek odevzdat Zákazníkovi objednané zboží či služby a Zákazníkovi závazek toto zboží či služby převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.
Objednávka je uzavřena okamžikem jejího podpisu, nebo okamžikem doručení Objednávky e - mailem Zákazníkem společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík a její akceptací ze strany společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík.
Změny nebo doplňky Objednávky vyžadují písemnou formu, jinak společnost JK sítotisk - Jan Kovařík nezavazují.
Každý Účastník je oprávněn od Objednávky odstoupit, je-li na druhého Účastníka prohlášen konkurz či zahájeno insolvenční řízení. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhému Účastníkovi.
Objednávka může být rovněž ukončena dohodou Účastníků.

Potvrzením grafického návrhnu či zasláním vlastního grafického návrhu bere Zákazník plnou odpovědnost za jeho správnost.

IV. Informační povinnost
V zájmu bezpečného a řádného dodání zboží a služeb je Zákazník povinen společnost JK sítotisk - Jan Kovařík informovat o jakýchkoliv změnách či skutečnostech, které mohou mít vliv na dodávku zboží a na schopnost Zákazníka dostát závazkům vůči společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík , jakož i o změně údajů týkajících se Zákazníka. Zákazník je povinen společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík neprodleně sdělit veškeré skutečnosti, které mají zásadní vliv na jeho právní postavení (zejména vstup do likvidace, insolvenčního řízení, prohlášení konkurzu, nařízení exekuce, přeměna společnosti a podobně). Neposkytnutí uvedených informací je nutno přičítat k tíži Zákazníka a Zákazník odpovídá za škodu.

V. Cena a doručování
Dohoda o ceně je považována za podstatnou podmínku, bez níž (nebo alespoň bez dohody o způsobu stanovení ceny) Objednávka nenabude platnosti.
Všechny ceny zboží nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení (krabice, palety, krycí fólie) a přepravní náklady.
Jakékoli oznámení nebo dokument, který má být doručen mezi Účastníky (dále též „Podání“), není-li ve VOP nebo Objednávce stanoveno jinak, musí být doručen alespoň jedním z následujících způsobů:
Doručením na zasílací adresu Účastníka uvedenou v Objednávce nebo VOP.
Osobním doručením. Podání se považuje za doručené okamžikem jeho doručení, respektive odepřením jeho převzetí druhým Účastníkem, kterému byl adresovaný.
Doporučeným dopisem. Podání se považuje za doručené třetím (3.) dnem následujícím po jeho řádném odeslání formou doporučené zásilky.
Pro účely prokázání doručení postačuje, pokud odesílatel prokáže, že zásilka byla řádně adresovaná a že bylo zaplaceno poštovné.
Elektronicky (e-mailem). Podání bude považováno za doručené obdržením zpětného elektronického potvrzení o úspěšném doručení z příjemcovy e-mailové adresy. Pokud se e-mailem zasílá podepsaná Objednávka, musí tato být opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Podepsaná Objednávka může být e-mailem rovněž zaslána tak, že její písemné a podepsané znění bude naskenováno a k e-mailu přiloženo jako soubor pdf.

VI. Platební podmínky
JK sítotisk - Jan Kovařík je povinna vystavit Fakturu při odběru zboží. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené čl. II.
Zákazník-podnikatel je povinen po zjištění nesrovnalosti v daňovém dokladu bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 7 dnů od doručení Faktury, informovat o tom společnost JK sítotisk - Jan Kovařík , která provede bezodkladně potřebnou opravu Faktury, pokud k nesrovnalostem skutečně došlo. V takovém případě se splatnost původní Faktury odkládá na dobu uvedenou v opravné Faktuře. Pokud není reklamace Faktury uplatněna ve stanovené lhůtě, pak se na původní Fakturu hledí jako na Fakturu správně vystavenou, pokud se Účastníci nedohodnou jinak.
Faktury je nutno uhradit ve stanovené době splatnosti tak, aby byly fakturované částky připsány na účet společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík nejpozději v den jejich splatnosti.
Zákazník není oprávněn zadržovat platby. Společnost JK sítotisk - Jan Kovařík je oprávněna nezávisle na splatnosti svých pohledávek započíst své pohledávky vůči takovým pohledávkám Zákazníka-podnikatele, které má Zákazník-podnikatel vůči Společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík Zákazník-podnikatel není oprávněn postoupit pohledávku(y), které eviduje vůči společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík ,na třetí osobu, bez předchozího písemného svolení společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík.
U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti je společnost JK sítotisk - Jan Kovařík oprávněna účtovat úrok z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení v zákonem stanovené výši.
Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík nebo kdy je potvrzeno přijetí hotovosti.

VII. Přechod nebezpečí
Na Zákazníka-podnikatele přechází nebezpečí vzniku škody na zboží v okamžiku, kdy dodávka zboží opustí sídlo nebo provozovnu společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík nebo kdy je dána Zákazníkovi k dispozici, pokud není výslovně stanoveno jinak.
Na Zákazníka-spotřebitele přechází nebezpečí vzniku škody na zboží jeho převzetím.

VIII. Dodávka zboží
Dodací lhůta zboží a služeb je sjednána Objednávkou. Nedodržení dodací lhůty ze strany společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík není závažným (podstatným) porušením Objednávky.
Případné požadavky Zákazníka na změnu Objednávky, jsou-li společností JK sítotisk - Jan Kovařík akceptovány, mohou přiměřeně prodloužit sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky Zákazníka na změnu a rozsah zboží či služeb, je s tím spojeno právo společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík na dodatečnou úpravu ceny.

IX. Vady zboží a záruka
Předmět plnění musí mít kvalitu podle požadavku Zákazníka uvedeného v platně uzavřené Objednávce.
Kvalita zboží společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík je určena dohodnutou specifikací a takto určená kvalita je považována za kvalitu plnění výslovně sjednanou mezi Účastníky.
Společnost JK sítotisk - Jan Kovařík ručí za kvalitu dodaného zboží pouze v případě, pokud obdrží Objednatelem podepsanou Fakturu nebo Dodací list. V takovém případě se poskytuje záruka na jakost zboží a) v délce 12 měsíců pro Zákazníka-podnikatele, b) v délce 24 měsíců pro Zákazníka-spotřebitele.
Prodávající odpovídá Zákazníku-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Má-li věc vady, může zákazník-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Avšak pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od objednávky.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník-spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník-spotřebitel i právo od objednávky odstoupit.
Neodstoupí-li Zákazník-spotřebitel od objednávky nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníku-spotřebiteli působilo značné obtíže.
Zboží, které je reklamováno, se vrací včetně dokladu o zakoupení doporučeně na adresu prodávajícího. Zvolený způsob vyřízení reklamace Zákazník-spotřebitel nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího.
Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.
Zákazník-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada Zákazníku-spotřebiteli v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Záruční doba začíná běžet převzetím spotřebního zboží zákazníkem-spotřebitelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo spotřební zboží v záruční opravě. V případě výměny spotřebního zboží začíná běžet nová záruční doba.
Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
Na žádost Zákazníka-spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout Zákazníku-spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Zákazníku doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat název Prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
Zákazník-spotřebitel je oprávněn odstoupit od objednávky ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Zákazníka-spotřebitele o odstoupení od objednávky, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od objednávky se objednávka od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení objednávky z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Zákazník plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
Reklamace Zákazníka-spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Zákazníku-spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení objednávky.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Zákazníka-spotřebitele v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Zákazníkem-spotřebitelem.
Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
V případě odstoupení od objednávky či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Zákazníkovi převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle Prodávajícího.

X. Právo společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík na odstoupení
Společnost JK sítotisk - Jan Kovařík si vyhrazuje právo odmítnout plnění spočívající v dodávce objednaného zboží a služeb v případě pochybností o solventnosti Zákazníka. V případě pochybností o solventnosti Zákazníka je společnost JK sítotisk - Jan Kovařík oprávněna požadovat platbu předem nebo platbu v hotovosti.
Společnost JK sítotisk - Jan Kovařík si vyhrazuje právo odmítnout plnění spočívající v dodávce objednaného zboží a služeb i v případě, kdy je Zákazník v prodlení se splatností Faktury za dříve dodané zboží.

XI. Výhrada vlastnictví
Zboží dodané Zákazníkovi je až do okamžiku zaplacení jeho ceny ve vlastnictví společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík. Okamžikem zaplacení kupní ceny se rozumí okamžik připsání odpovídající peněžité hodnoty na účet společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík, nebo platba v hotovosti.
Pokud Zákazník dodané a nezaplacené zboží dále prodává, hledí se na Zákazníka jako na zprostředkovatele prodeje zboží. O tom je Zákazník povinen konečného zákazníka poučit.

XII. Okolnosti vylučující odpovědnost
Dojde-li k událostem, které nelze v době Objednávky předvídat a které způsobí společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík překážku v plnění jeho smluvních povinností, je společnost JK sítotisk - Jan Kovařík oprávněna prodloužit lhůtu k plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala, a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.
Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění dodávek zboží a služeb, dopravních poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností společností JK sítotisk - Jan Kovařík) je společnost JK sítotisk - Jan Kovařík oprávněna odstoupit od objednávky, aniž je povinna poskytnout Zákazníkovi náhradu škody.
V případě událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností společností JK sítotisk - Jan Kovařík, má Zákazník právo odstoupit od objednávky. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže Zákazník-podnikatel odmítnout.

XIII. Obchodní tajemství a důvěrné informace
Účastníci se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z uzavíraných objednávek, a to zejména o skutečnostech, které tvoří jejich obchodní tajemství nebo důvěrné informace.
Obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti obchodní nebo technické povahy související s jejich činností, které mají materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných ekonomických a obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle Smluvních stran utajeny a Účastníci odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťují. Za obchodní tajemství nebo důvěrné informace se dle těchto VOP považují zejména záznamy, kalkulace, Know-how, údaje o smluvních partnerech, finanční situaci, plány dalšího rozvoje a marketingové záměry, účetní doklady a obchodní knihy, ekonomické údaje, dokumenty apod.
Jako porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství nebo důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy smluvní strany.
Povinností mlčenlivosti a utajení důvěrných informací jsou Smluvní strany, vyjma Zákazníka-spotřebitele, vázány také po dobu 3 let po skončení platnosti uzavření objednávky.

XIV. Ochrana osobních údajů
Informace o Zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje Zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníků společnost JK sítotisk - Jan Kovařík nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé objednávky jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické či ve spisovně a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
Zákazník uzavřením objednávky uděluje souhlas se zařazením všech vyplněných osobních a dalších údajů uvedených v objednávce do databáze společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík a s jejich využitím dle příslušných ustanovení obchodních podmínek. Podpisem/potvrzením objednávky zákazník zároveň vyjadřuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení na poskytnuté kontakty ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností (zejména prostřednictvím e-mailu a SMS správ).

XV. Náhrada škody
V případě odstoupení od uzavřené objednávky ze strany Zákazníka-podnikatele (z důvodu nezaviněného na straně společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík) je Zákazník-podnikatel povinen nahradit společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík škodu:
v případě, že nebude započato s realizací Objednávky společností JK sítotisk - Jan Kovařík ,smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny díla nebo ceny zboží;
v případě realizace Objednávky společností JK sítotisk - Jan Kovařík smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla nebo ceny zboží.
Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení výzvy společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík

XVI. Právo Zákazníka-spotřebitele na odstoupení
Bylo-li Zákazníku-spotřebiteli zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je Zákazník-spotřebitel oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od objednávky bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo Zákazníka-spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodů od objednávky. Zákazník-spotřebitel však není oprávněn odstoupit od objednávky na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka-spotřebitele. Na zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Dále Zákazník-spotřebitel není oprávněn odstoupit od objednávky na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zákazník-spotřebitel také není oprávněn odstoupit od objednávky na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Zákazník-spotřebitel rovněž není oprávněn odstoupit od objednávky na dodávku novin, periodik a časopisů. Zákazník-spotřebitel rovněž není oprávněn odstoupit od objednávky o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od objednávky a společnost JK sítotisk - Jan Kovařík před uzavřením objednávky Zákazníku-spotřebiteli sdělila, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od objednávky a Zákazník spotřebitel rovněž není oprávněn odstoupit od objednávky o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od objednávky a společnost JK sítotisk - Jan Kovařík řed uzavřením objednávky sdělila Zákazníku-spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od objednávky. Zákazník-spotřebitel v případě odstoupení od objednávky ponese náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o objednávku uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Zákazník-spotřebitel je povinen v případě odstoupení učinit písemné oznámení o odstoupení od objednávky a toto zaslat poštou na adresu společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík uvedenou v článku I. těchto VOP, případně doručit osobně. Zákazník-spotřebitel je v případě odstoupení od objednávky povinnen vrátit společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík převzaté zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od objednávky. Zákazník-spotřebitel může zboží vrátit i současně s oznámením o odstoupení od objednávky. Odstoupení od objednávky je účinné v okamžiku vrácení zboží společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík.
V oznámení o odstoupení od objednávky je Zákazník-spotřebitel povinen specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.
Zákazník-spotřebitel odpovídá společnosti JK sítotisk - Jan Kovařík pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud společnost JK sítotisk - Jan Kovařík nesdělila Zákazníku-spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Odstoupil-li Zákazník-spotřebitel platně od objednávky, je společnost JK sítotisk - Jan Kovařík povinna vrátit Zákazníku-spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zboží. Společnost JK sítotisk - Jan Kovařík je dále povinna vrátit Zákazníku-spotřebiteli také náklady spojené s dodáním zboží. Jestliže Zákazník-spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí společnost JK sítotisk - Jan Kovařík Zákazníku-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Společnost JK sítotisk - Jan Kovařík vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží Zákazníku-spotřebiteli dobropis a tento zašle Zákazníku-spotřebiteli k podpisu. Společnost JK sítotisk - Jan Kovařík vrátí Zákazníku-spotřebiteli kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet Zákazníka-spotřebitele nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou Zákazníkem-spotřebitelem v objednávce, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného Zákazníkem-spotřebitelem.

XVII. Závěrečná ustanovení
Zákazník učiněním závazné Objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí Objednávky uzavírané mezi ním a společností JK sítotisk - Jan Kovařík, dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň Zákazník stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží a služby včetně případných expedičních a dopravních nákladů.
Právní neúčinnost jednotlivých částí Smlouvy nebo VOP nezprošťuje Zákazníka povinností a práv z celé Objednávky. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
Společnost JK sítotisk - Jan Kovařík je oprávněna znění VOP měnit (novelizovat, případně je nahradit novými). Změnu VOP zveřejní na místě obecně přístupném, a to na webové adrese www.sitotiskjk.cz v sekci Obchodní podmínky. Zákazník je povinen se s novým zněním VOP seznámit.
Účastníci se zavazují, že neposkytnou objednávku jako celek nebo její část a neveřejné informace plynoucí ze smluvního vztahu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého Účastníka, vyjma případu, kdy zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě určuje příslušný právní předpis.
Společnost JK sítotisk - Jan Kovařík při své podnikatelské činnosti ve vztahu ke svým Zákazníkům-spotřebitelům podléhá na úseku ochrany spotřebitele dozoru České obchodní inspekci a na úseku ochrany osobních údajů dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.
VOP jsou platné a účinné od 27.3. 2013

GDPR

Společnost Jan Kovařík, se sídlem Hůrská 494, 739 23, Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 70007128, zapsaná FU Ostrava - Jih č. u. 3202, ŽU/5495/2010/Mu/3 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

jméno, příjmení

e-mailovou adresu

telefonní číslo

adresu/sídlo

IČ, DIČ

 Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 Zpracování osobních údajů je prováděno firmou Jan Kovařík tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice;

Přepravní společnost PPL CZ s.r.o, se sídlem K Borovému 99, Říčany – Jažlovice, 251 01

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese sitotisk.kovarik@email.cz

 Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.sitotiskjk.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

Základní funkčnosti webových stránek.

 Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl.21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Logo
Jan Kovařík
(Po-Pá, 8-16 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz